Regulamin sklepu internetowego Veronica Boutique

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Sklep internetowy Veronica Boutique, dostępny pod adresem internetowym www.veronicaboutique.pl  prowadzony jest przez Weronikę Siwek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Veronica Boutique, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  6572938839, REGON  380932321

2.      Nazwa oraz logo Sprzedawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.

3.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje:

1.      Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Veronica Boutique Weronika Siwek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  6572938839, REGON  380932321, tel: 884 043 057, e mail: veronicaboutique.kontakt@gmail.com

2.      Klient ​- osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Sprzedawcą umowę sprzedaży na zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U.2014.121 j.t.),

3.       Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.veronicaboutique.pl  przeznaczona do prezentacji oferty oraz składania zamówień,

4.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5.      Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu, który jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży,

6.      Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego lub wybranych towarów określonego rodzaju oraz ilości

7.      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8.      Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9.      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.   Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.   Towary (Produkty) ​- dostępne w Sklepie artykuły odzieżowe, buty, akcesoria oraz inne towary sprzedawane detalicznie za pośrednictwem sklepu,

12.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Zasady realizacji umowy sprzedaży:

1.      Warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron,

2.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Klienta,

3.      Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

a.      zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści,

b.      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez firmę Veronica Boutique Siwek Weronika, niezbędnych do zrealizowania umowy sprzedaży, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji zamówienia,

c.      poprawne złożenie zamówienia,

d.      zobowiązania do zapłaty ceny i dostawy towaru,

e.      potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę.

4.      Składając zamówienie Klient może zarejestrować się w sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne zamówienie Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.

5.      Klient jest zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.

6.      Dokonując rejestracji oraz składając zamówienie klient jednocześnie oświadcza, iż:

a.      zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

b.      podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe,

c.      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez firmę Veronica Boutique Siwek Weronika, niezbędnych do zrealizowania umowy sprzedaży, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji zamówienia,

7.      Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.

8.      Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Sprzedawcą umowę o  świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.


§ 4

Składanie zamówień:

1.      Składając zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość towaru oraz Klient zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty ceny.

2.      Zamówienia mogą być składane w sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

3.      Realizacja zamówień odbywa się w godzinach 8-16 w dni robocze.

4.      Dostawa towarów odbywa się w godzinach 9-17 w dni robocze i może potrwać przy zamówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej łącznie do 7 dni roboczych.

§ 5

Zasady dokonywania płatności:

1.      Cena towarów widoczna w sklepie internetowym nie zawiera kosztów dostawy,

2.      Ostateczna cena sprzedaży wskazana w podsumowaniu złożonego zamówienia zawiera cenę towaru oraz koszt dostawy towaru wybranego przez Klienta przed ostatecznym zatwierdzeniem

3.      Cena towarów widoczna w sklepie internetowym oraz koszty dostawy i inne są cenami brutto.

4.      Zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie sklepu w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu towaru,

5.      W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, zamówienie zostaje anulowane.

6.      Klient otrzymuje dokument sprzedaży w postaci potwierdzenia dokonania zakupu lub faktury VAT wraz z dostawą towaru, jeśli składając zamówienie zgłosił chęć otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

§ 6

Zasady realizacji dostawy:

1.      Dostawa towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez klienta w zamówieniu lub odbiór osobisty w siedzibie prowadzenia działalności Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.

2.      Sprzedawca realizuje dostawę towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

3.      Koszty dostawy są wskazane na stronach sklepu internetowego oraz w formularzu zamówienia.

4.      Dostawa towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Składane zamówienia nie są realizowane w niedzielę, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w firmie Sprzedawcy jako wolne od pracy, o których poinformował na stronie sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§ 7

Reklamacje:

1.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi towar wolny od wad istotnych i wad fizycznych.

2.      Wadą fizyczną Towaru jest jego niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3.      Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu przez Sprzedawcę.

4.      Nie stanowią o niezgodności Towaru z umową sprzedaży różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego Towaru a jego zdjęciem umieszczonym w sklepie, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd, proporcje itp.).

5.      W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient składa reklamację/wymianę Towaru za pośrednictwem Formularza reklamacji i wysyła na adres Sprzedawcy: oś. Na Stoku 27/16 25-437 Kielce lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres: veronicaboutique.kontakt@gmail.com

6.      Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.

7.      Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba, że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez klienta adres.

8.      Brak odpowiedzi Sprzedawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu,

9.      W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca.

10.   Wzór formularza zwrotu/ wymiany towaru przez Klienta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 8

Prawo odstąpienia od Umowy

1.      Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie na zasadach wskazanych poniżej.

2.      Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.

3.      W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionego towaru (nowego, bez śladów używania), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przed jego upływem. Konieczne jest dołączenie do odsyłanego towaru dowodu zakupu. Koszt wysyłki zwróconego towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

4.      Sprzedawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy zwraca Klientowi dokonaną płatność za towar. Płatność za dostawę towaru nie podlega zwrotowi przez Sprzedawcę.

5.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.

6.      Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

§ 9

Postanowienia końcowe:

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od 08.08.2018r.

2.      Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie dostępna na stronie sklepu internetowego.

3.      Klient jest zobowiązany przeczytać Regulamin. Zamówienie towaru oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U.  2014 poza. 827).

5.      Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Kielcach ul. Warszawska.